,
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Монгол улс, Улаанбаатар хот СХД 18-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-157, ТЭСО корпораци

Нээлттэй ажлын байрууд

2018-05-23
ХАБЭА-н ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан дараах чиг үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд:
 - Ажилчдын ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгсэл ашиглаж байгаа эсэхэд шалгалт хийх;
 - Хортой нөхцөлд ажиллаж буй ажилчдад хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн олгох;
 - Үйлдвэрүүдийн эрсдэл бууруулах ажил тодорхойлж арилгах;
 - Тогтоогдсон эрсдэлийг арилгах, ажлын байрны нөхцлийг сайжруулах арга хэмжээг авах;
 - Үйлдвэрүүдийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн хяналт болон сайжруулах арга хэмжээг нэгтгэн гаргах;
 - Ажилчдад ХАБЭА-тай холбоотой бүх төрлийн сургалтыг зохион байгуулах;
 - Ажилчдыг хугацаат эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах;
 - Тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаанд хяналт хийх  /тоног төхөөрөмжийн паспорт засвар үйлчилгээний хөтлөлтийг хийх/;

2018-05-22
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР.

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2018-05-22
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР /ҮЛ ХӨДЛӨХ/-2 хүн

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2018-05-22
МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖЕР /ҮЛ ХӨДЛӨХ/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу 

2018-05-14
ҮЙЛДВЭРИЙН МЕХАНИК.

- Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, техникийн эвдрэл гэмтлийг засварлах, оношлох, төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэх, 
- Шинээр суурьлуулах, туршилт тохируулга хийх өдөр тутам хяналт тавиж ажиллах.
- Засвар үйлчилгээний ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, өдөр тутмын удирдлагаар хангах, ажилчидадаа үлгэр дуурайлал болж ажилчдын удирдан зохион байгуулж манлайлж ажлаа түргэн шуурхай, чанартай хийж гүйцэтгэх

2018-05-21
АРХИВЫН АЖИЛТАН

-  Байгууллагын архивын баримт бичгийн стандарт эмх цэгц, хадгаламжийн нэгжийн сан хөмрөг бүрдүүлэлт 
- Цахим архивт баримт бичиг боловсруулах 
-  Архивын баримт бичиг сайжруулалт, бодлогын баримт бичиг боловсруулах 
- Архивын стандарт, " Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар"-ын дагуу архивын сан хөмрөгийн бүрдүүлэлт хийх 
- Байгууллагын дотоод журмыг мөрдлөг болгож ажиллах 
 
 

2018-05-10
МАРКЕТИНГ, БОРЛУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХ

 
* Корпорацийн маркетинг, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, борлуулалтын богино, дунд, урт хугацааны стратегийн хэрэгжүүлэлтэнд дэмжлэг үзүүлж, сургалт арга зүйн төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх
* Шинэ технологи, шинэ зах зээл болон өнөөгийн нөхцөл байдал дээр шинжилгээ хийн дүгнэлт санал оруулах чиглүүлэх
* Бизнес төлөвлөлтийн /BSC, OGSM/, маркетингийн судалгаа, төлөвлөгөө боловсруулах, шинжилгээ хийх
* Өнөөгийн маркетингийн стратегийн 7P-н хүрээнд шинжилгээ судалгаа хийх, дүгнэлт гаргаж компанид тохирсон маркетингийн стратегийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх
* Салбар компаниудын маркетингийн тулгамдсан асуудалд зөвлөгөө өгч чиглүүлж ажиллана
* Маркетингийн хөтөлбөр боловсруулах болон хэрэгжүүлэх, тайлагнах үйл явцад бодлого зохицуулалт хийх, чиглэл өгөх, хяналт тавих
* Маркетинг үйл ажиллагаа, бодлого шийдвэр гаргалтын хурлуудад оролцох, мэдээллээр хангагдаж, шууд удирдлага болон салбар нэгжүүдэд мэдээлэл хүргэх, шийдвэр гаргалтад саналаа оруулах
* Төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус Креатив хурлыг зохион байгуулах, идэвхтэй оролцож, корпорацийн болон салбар компаниудын бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлд шийдэл боловсруулан дэвшүүлэх, шаардлагатай бол хэрэгжүүлэх багт ажиллах
* Борлуулалтыг дэмжих шинэ бодлого хөтөлбөр санаачлан боловсруулах
* Олон улсын Маркетингийн стандарт, кэйсийг судлах, корпорацийн бодлогод нутагшуулах
* Корпорацийн болон салбар компаниудыг маркетингийн идэвхижүүлэлтийн бодлогоор ханган ажиллаж
* Өнөөгийн байдалд шинжилгээ хийж, удирдлагуудад танилцуулах, зөвлөх

2018-05-10
САНХҮҮ БОДЛОГО ТӨЛӨВЛӨЛТ ХАРИУЦСАН ЗӨВЛӨХ

* Мэргэжлийн дагуу сургалт зөвөлгөө, бодлого стратегийн санал өгч хэрэгжүүлэлтэнд дэмжлэг үзүүлэх
* Компанийн ашгийг нэмэгдүүлэх, зардлыг бууруулах, бизнесийн цар хүрээг нэмэгдүүлэх, сайжруулах бизнесийн шинэ санаа санаачлага гаргах
* Ирээдүйд учирч болох тодорхой хэмжээний хор хөнөөл бүхий хүчин зүйлсүүдийг урьдчилан тооцоолж илрүүлэх
* Дотоодын болон гадаадын санхүүгийн зах зээлээс өөрийн хөрөнгөөр эсвэл өрийн санхүүжилтээр хөрөнгө татах үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалтын танилцуулга материал,санхүүгийн тооцоолол, магадлан шинжилгээ болон үнэлгээ хийх
* Хөрөнгө оруулагчтай хийх гэрээ, хэлэлцээрт хоёр талын харилцааг зохицуулах
* Бизнесийн үнэлгээ, санхүүгийн тооцоолол боловсруулах
* Өнөөгийн байдалд шинжилгээ хийж, удирдлагуудад танилцуулах, зөвлөх
* Байгууллагын хөрөнгө, эх үүсвэрийн хөдөлгөөн, санхүүгийн төлөв байдалд дүн шинжилгээ хийж холбогдогч талуудыг санхүүгийн мэдээллээр хангах,

2018-05-10
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЗӨВЛӨХ

- Компанийн хүнийн нөөцийн бодлого, чиг үүргүүдийг сайжруулах урт, богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх тал дээр зөвөлгөө өгөх
- Хүний нөөцийн бодлого, чиглэл, стратегийн гол чиг үүргүүдийг корпорацийн түвшинд тодорхойлоход зөвлөгөө өгөх, хэрэгжилтэнд дэмжлэг үзүүлэх
- Хүний нөөцийн чиг үүрэг, функцуудад дүн шинжилгээ хийж, сайжруулалт дээр санал, зөвлөмж өгөх, боловсронгуй болгох тал дээр санал гаргах
- Компанийн чадамжийн толь боловсруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах.
- Бодлогын хүрээнд чиг үүргүүдийн дагуу сургалт, аргазүйн төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэх, тайлагнах

2018-05-10
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ЗӨВЛӨХ

- Үйлдвэрлэлийн процессийн зохион байгуулалт, технологийн аюулгүй ажиллагаа, тоног төхөөрөмжийн сайжруулалт түүний судалгаа хийх, хүчин чадал түүний үр ашиг, бүтээмж, чанарыг хэрхэн дээшлүүлэх, бараа материалын нөөцийн төлөвлөлт болон эрэлтийн прогноз, үйлдвэрлэлийн нэгдсэн төлөвлөлтийг тодорхойлох, зөвөлгөө өгөх 
- Байгууллагын нөхцөл байдлын шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах, тухайн нөхцөлд асуудлыг шийдвэрлэх хувилбаруудыг боловсруулах, төсөл, төлөвлөгөө боловсруулах, бүтээмж, чанар сайжруулах чиглэлээр судалгаа хийж, хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд дэмлэг үзүүлэх, сайжруулах санал санаачлага гаргах 

2018-05-15
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БОДЛОГО ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

- Үйлдвэрлэлийн бүтээмж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх
- Бүтээмжийг сайжруулах орчин үеийн арга технологийг үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх 
- Үйлдвэрлэлийн норм норматив, стандартыг тогтоох , дүн шинжилгээ тооцоолол хийх
- Үйлдвэрлэлийн процессийн зураг авалт хийх 
- Судалгаа шинжилгээ хийх, санал зөвлөмж өгөх 
- Бүтээмжийг дээшлүүлэх идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөр боловсруулах 

2018-05-21
ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ. /Орон нутагт ажиллах/

- Борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлж ажиллах, байгууллагыг төлөөлөн харилцагчидтай уулзах, захиалга авах, шинэ харилцагч нээх,
- Aжлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан бусад чиг үүргүүд

2018-05-14
ГАГНУУРЧИН, САНТЕХНИКИЙН МЕХАНИК.

-Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн дагуу

2018-05-17
БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР /ШИНЭ ТӨСӨЛ/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу       

2018-05-17
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АХЛАХ МЕНЕЖЕР /БАРИЛГА/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2018-05-17
ХАБЭА-н ажилтан /Барилга/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2018-05-17
НЯГТЛАН БОДОГЧ /БАРИЛГА/

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2018-05-16
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан дараах үндсэн чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

Үйлдвэрлэж буй болон шинээр үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх бүтээгдэхүүний судалгаа хийх
Бүтээгдэхүүний туршилт судалгаа болон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх явц дахь найрлага  технологийн горимын стандартыг мөрдөж буй эсэхэд хяналт тавих
Шинэ бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх санал боловсруулах, хэрэгжүүлэх
Зах зээлийн боломжийн судалгааг хэрэгжүүлэн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэн ажиллах.

2018-05-08
МАРКЕТИНГИЙН ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ

- Корпорацийн маркетинг, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, борлуулалтын богино, дунд, урт хугацааны стратегийн хэрэгжүүлэлтэнд дэмжлэг үзүүлж, сургалт арга зүйн төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх
- Шинэ технологи, шинэ зах зээл болон өнөөгийн нөхцөл байдал дээр шинжилгээ хийн дүгнэлт санал оруулах чиглүүлэх  
- Бизнес төлөвлөлт  /BSC, OGSM/, маркетингийн судалгаа, төлөвлөгөө боловсруулах, шинжилгээ хийх   
- Өнөөгийн маркетингийн стратегийн 7P-н хүрээнд шинжилгээ судалгаа хийх, дүгнэлт гаргаж компанид тохирсон маркетингийн стратегийг боловсруулах

2018-05-08
ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу

2018-05-16
МАРКЕТИНГИЙН АЛБАНЫ ДАРГА.

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан чиг үүргийн дагуу

2018-05-14
ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР.

- Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-05-07
Цахилгааны инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

2018-05-15
Хяналтын инженер

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан чиг үүргийн дагуу ажиллана.

2018-05-10
ҮЙЛДВЭРИЙН ЭЭЛЖИЙН ТЕХНОЛОГИЧ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ.

2018-05-10
Мэдээлэл технологийн албаны дарга

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үүргийн дагуу

© Тэсо Корпораци. 2003-2018 он

Монголын ажлын байрны цорын ганц вэбсайт.

Biznetwork.mn

Copyright © 2008-2018.